Sri Ganesha Pahimam Jai Ganesha Rakshamam

Sri Ganesha Pahimam Jai Ganesha Rakshamam

Vighna Vinasha Mukthi Pradatha Eka Dantha Gananayaka

Sri Ganesha Pahimam Jai Ganesha Rakshamam

Parvathi Nandana Pranava Swaroopa Prathama Poojya Gananayaka

Sri Ganesha Pahimam Jai Ganesha Rakshamam

Vighna Vinasha Mukthi Pradatha Eka Dantha Gananayaka