Sindhura Vadana Bala Gajanana

Sinthura Vadana Bala Gajanana

Pranava Kara Hey Shiva Nandana

Sinthura Vadana Bala Gajanana

Vidya Buddhi Siddhi Pradhayaka

Mangala Karaka Hey Shubha Dayaka

Sri Sathya Sai Hey Gana Nayaka