Sharanam Sharanam Sai Gajananam

Sharanam Sharanam Sai Gajananam

Vighna Vinashaka Gana Natham

Buddhi Pradhayaka Sai Gajananam

Asura Vinashaka Sai Gajananam

Sai Vinayaka Sai Gajananam

Vighna Vinashaka Gana Natham