Prathama Sharana Gana Nayaka Om

Prathama Sharana Gana Nayaka Om

Vighna Vinashaka Siddhi Vinayaka

Vidya Dayaka Buddhi Pradhayaka

Mooshika Vahana Sai Gajanana