Prathama Ganapathi Pranamamyaham

Prathama Ganapathi Pranamamyaham

Parvathi Priya Sutha Bhajamyaham

Prathama Ganapathi Pranamamyaham

Aswatha Moola Vasa Devadhi Deva

Parthivinayaka Pahi Gajanana

Bhaktha Priyam Bhava Bhaya Nashanam

Vande Agam Gana Nayakam