Prasanna Ho Sathya Sai Ganesha

Prasanna Ho Sathya Sai Ganesha

Prathama Poojita Vighna Vinasha

Prasanna Ho Sathya Sai Ganesha

Pashankusha Dhara Parama Pavitra

Mooshika Vahana Gajanana

Lambodhara Hey Shambhu Kumara

Ambika Thanaya Gajanana