Pasupathi Thanaya Bala Gajanana

Pashupathi Thanaya Bala Gajanana

Thuma Ho Vighna Vinasha Ganesha

Thuma Ho Vighna Vinasha

Hey Shiva Nandana Bala Gajanana

Vidya Buddhi Pradatha x2

Mangala Kar Hey, Mangala Kar Hey x2

Sundara Sai Ganesha x2Audio Files

Version 1 By: Anonymous
Version 2 By: Mathuvanthy Srikanthan