Mangala Dayaka Hey Gananatha

Mangala Dayaka Hey Gananatha

Pranava Swaroopa Vighna Vinasha

Mangala Dayaka Hey Gananatha

Hey Shiva Nandana Pahi Dayala

Parti Pureeshwara Jagath Paripala

Pranava Swaroopa Vighna Vinasha