Shanmuka Shanmuka Sai Sundara

Shanmuka Shamuka Sai Sundara

Shiva Saravanabhava Om

Guru Saravanabhava Om

Mangala Gauri Shankara Nandana

Shiva Saravanabhava Om

Guru Saravananbhava Om

Parthi Vihari Pranava Hari

Siva Saravanabhava Om

Guru Saravanabhava Om