Jaya Jaya Girija Bala Gajanana

Jaya Jaya Girija Bala Gajanana

Jaya Shivashankara Parvathi Nandana

Vighna Vinashaka Vijaya Gajanana

Sharavana Sevitha Sumukha Gajanana

Tava Pada Sharanam Sharanam Gajanana