Jai Jai Jai He Vina Vadini

Jai Jai Jai He Vina Vadini

Subha Kalyani Ma Tu Bhavani

Jai Jai Jai He Vina Vadhini

Sapt Suro Ki Tu Maharani

Vedo Ne Bhi Mahima Na Jani