Lambodara Jaya Gajaanana

Lambodara Jaya Gajaanana

Parvathi Nanthana Parama Thayalana

Lambodara Jaya Gajaanana

Bandha Vimochana Bava Baya Banchana

Parama Swarupa Hey Shiva Nandana

Pahi Prapupa Pahi GajaananaAudio Files

Version 1 By: Mathuvanthy Srikanthan