Gauri Ganesh Uma Mahesh

Gauri Ganesh Uma Mahesh

Parvathi Nandana Parthi Ganesh

Sharanam Ganesh Sharanam Ganesh

Shiva Nandana Ganapathi GaneshAudio Files

Version 1 By: Nishit
Version 2 By: Varu
Version 3 By: Anonymous
Version 4 By: Mathuvanthy Srikanthan