Hey Brahma Hey Vishnu

Hey Brahma Hey Vishnu

Daya Maya Hey Maheshwara

Sathya Sai Parameshwara

Hey Brahma Hey Vishnu

Mahashakti Shiva Sai Shankara

Poorna Theja Sai Avathara