Ganapathi Om Jaya Ganapathi Om

Ganapathi Om Jaya Ganapathi Om

Gajamukha Varada Ganapathi Om

Mooshika Vahana Gajanana

Modhahahastha Gajanana

Paramaniranjana Gajanana

Pada Namaste Gajanana