Darshana Do Prabhu Darshan Do

Darshana Do Prabhu Darshan Do

Darshan Do Mujhe Sai Bhagavan

Hrudaya Mey Aavo Sai Bhagavan

Bhajana Mey Aavo Sai Bhagavan

Nayan Me Aavo Sai Bhagavan

Dhyaana Mey Aavo Sai Bhagavan

Sai Bhagavan Sai Bhagavan

Parthipuri Key Sai Bhagavan