Gajavadhana Sai Gajanana

Gajavadhana Sai Gajanana

Gajanana Hey Subhanana

Mooshika Vahana Gajanana

Siddhi Vinayaka Subhanana

Moksha Pradhayaka Gajanana

Mangala Dayaka Subhanana

Gajanana Hey Subhanana