Brahma Swaroopa Naada Swaroopa

Brahma Swaroopa Naada Swaroopa

Bhajorey Bhajo Sada Sathya Sai Deva

Jyothi Swaroopa Divya Swaroopa

Bhajorey Bhajo Sadaa Sathya Sai Deva