Gajavadana Sri Gananatha

Gajavadana Sri Gananatha

Ambika Thanaya Pahi Prabhu

Gajavadana Sri Gananatha

Siddhi Vinayaka Kaivalya Daatha

Pashankusha Dhara Pahi Prabhu

Namami Nithyam Smarami Nithyam

Deena Sharanya Pahi Prabhu