Jaya Nandalala Jai Jai Gopala

Jaya Nandalala Jai Jai Gopala

Mohana Muratha Sai Gopala

Jaya Nandalala Jai Jai Gopala

Jaya Brindavana Madhana Gopala

Jaya Parthishwara Sai Nandalala

Mohana Muratha Sai Gopala