Gajavadana Gananatha

Gajavadana Gananatha

Gauri Tanaya Daya Maya

Gajavadana Gananatha

Bhuvanadhara Pranava Swaroopa

Palaya Palaya Parthipurisha