Gajanana Hey Shubhanana

Gajanana Hey Shubhanana

Parama Niranjana Gajavadana

Vakra Thunda Dhara Vighna Vinasha

Pranava Swaroopa Parthipurisha

Siddhi Vinayaka Sai Gajanana

Parama Niranjana Gajavadana