Jagadeesha Hare Jaya Ho

Jagadeesha Hare Jaya Ho

Jagadodhara Jaya Jaya Ho

Jagadeesha Hare Jaya Ho

Allah Yesu Nanak Sai

Antaryami Buddha Mahaveer

Zorashtra Sarva Dharma Priya Deva