Partipureeshwaram Paramadayalam

Partipureeshwaram Paramadayalam

Sadguru Devam Pranamamyaham

Shanti Nivasam Jaya Sai Naatham

Namaami Nityam Sathya Sai Naatham

Shirdipureeshwaram Paramadayalam

Partipureeshwaram Paramadayalam