Tu Hi Buddha Tu Zorashtra

Tu Hi Buddha Tu Zorashtra

Tu Hi Allah Tu Mahaveer

Sab Hai Sai Bhagavan x2

Sai Ram Sai Ram Sai Baba Tera Nam

Allah Sai Tera Nam Maula Sai Tera Nam

Yesu Sai Tera Nam Buddha Sai Tera Nam

Sai Baba Tera Nam Sai Rama Tera Nam