Vakratunda Mahakaya

Vakratunda Mahakaya

Surya Koti Sama Prabha

Nirvighnam Kuru Me Deva

Sarva Karyesu SarvadaAudio Files

Version 1 By: DSStarStudios
Version 2 By: Jayesh Parghi
Version 3 By: Pt Andy
Version 4 By: sradha
Version 5 By: Jayashree