Sai Avathra Sathya Avathara

Sai Avathara Sathya Avathara Suvarna Avathara Sai Ram

Prema Avathara Poorna Avathara Parthi vasa Sai Ram

Sai Ram Sai Ram Sai Ram yuga Avathara Sai Ram

Arogya dayaka Vidya Pradayaka Veda Prabhodaka Sai Ram

Sarva Dharma Priya Sai Ram Sarva jana Sanghatitha Sai Ram

Sai Ram Sai Ram Sai Ram yuga Avathara Sai RamAudio Files

Version 1 By: Mohan Kumar HG