Pasupati Tanaya Bala Gajanana

Pasupati Tanaya Bala Gajanana

Tum Ho Vighna Vinasha (Ganesha)

He Shiva Nandana Pahi Gajanana

Vidya Buddhi Pradata

Mangala Kara Hey Mangala Kara Hey

Sundara Sai Ganesha (Ganesha)