Bhaja Mana Sathatham Sai Charanam

Bhaja Mana Sathatham Sai Sharanam

Sai Charanam Kalimala Haranam

Thirth Triveni Sangam Sharanam

Deenodhaaran Sai Sharanam