Shantakaaram Bhujaga Shayanam

Shantakaaram Bhujaga Shayanam

Padmanabham Suresham

Vishwaadhaaram Gagana Sadrisham

Megha Varnam Shubhangam

Lakshmi Kantam Kamala Nayanam

Yogi Hrdhyana Gamyam

Vande Vishnum Bhava Bhaya Haram

Sarva Lokaika NathamAudio Files

Version 1 By: Anonymous
Version 2 By: sradha
Version 3 By: Jayashree