Sai Gayathri

Aum Saieshwaraaya Vidhmahe

Sathya Dhevaiya Dheemahi

Thannah Sarvah ProchodhayaathAudio Files

Version 1 By: Pinki
Version 2 By: Simleen
Version 3 By: Jayashree