Kara Charana Kritham Vaak Kaayajam Karmajam Vaa

Kara Charana Kritham Vaak Kaayajam Karmajam Vaa

Sravana Nayanajam Vaa Maanasam Vaa Aparadham

Vihitham Avihitham Vaa Sarvametat Kshamasva

Jaya Jaya Karunaabdhe Sri Maha Deva ShambhoAudio Files

Version 1 By: Uma
Version 2 By: Jayashree