Mata Pita Hari Bandhu Sakha Hari

Mata Pita Hari Bandhu Sakha Hari

Narayana Sai Narayana x2

Allah Tum Ho Yesu Tum Ho

Buddha Zorastra Mahaveer Tum Ho

Sabka Malik Ek Hai Bhagavan

Narayana Sai Narayana x2