Gajaananam Bhootha Ganaadhi Sevitham

Gajaananam Bhootha Ganaadhi Sevitham

Kapita Jamboophaala Saara Bhakshitam

Umaasutam Shoka Vinaasha Kaaranam

Namaami Vighneswara Paada PankajamAudio Files

Version 1 By: sradha
Version 2 By: Uma
Version 3 By: Jayashree