Shruthi Smruthi Puraanaam

Shruthi Smruthi Puraanaam

Aalayam Karunalayam

Namaami Bhagavat Paadham

Shankaram Loka Shankaram



Audio Files

Version 1 By: Jayashree