Brahmaanandham Parama Sukhadam

Brahmaanandham Parama Sukhadam

Kevalam Gnaana Murthim

Dhvandhvaa Theetham Gagana Sadhrisham

Tathvam Asyaadi Lakshyam

Ekam Nithyam Vimalam Achalam

Sarvadhee Saakshi Bhutham

Bhavatheetham Thriguna Rahitham

Sadhgurum Tham NamaamiAudio Files

Version 1 By: Uma
Version 2 By: Jayashree