Bhaja Moha Priya Sudha Parama

Bhaja Moha Priya Sudha Parama

Pavithra Parthi Pureesha

Sadha Niranjana Bhava Bhaya Bhanjana

Shiva Shiva Sayeesha

Dama Dama Dama Dama Damaru Mahesha

Dimi Dimi Dimi Thaka Dikhambaresha

Shantha Kaara Saguna Prasana Shiva Shiva Sayeesha