Bhaja Mana Sai Naatha Bhagavan

Bhaja Mana Sai Naatha Bhagavan

Patheeta Paavana Patheeto Dhaarana

Sai Naatha Bhagavan

Brahma Vishnu Maheswara Roopa

Sai Naatha Bhagavan