Aavo Aavo Sai Bhagavan

Aavo Aavo Sai Bhagavan

Nayana Mey Aavo Sai Bhagavan

Deejo Darshan Sai Bhagavan

Nayana Mey Aavo Sai Bhagavan

Hrudaya Mey Aavo Sai Bhagavan