Aarathi Uttaro Sathya Sai Ram Ki

Aarathi Uttaro Sathya Sai Ram Ki

Sathya Sai Ram Ki Shirdi Sai Ram Ki

Aarathi Uttaro Sathya Sai Ram Ki

Govinda Shyaam Ki Sai Pati Ram Ki

Radhey Gopal Ki Sri Hanumaan Ki

Aarathi Uttaro Sathya Sai Ram Ki

Sathya Sai Ram Ki Parthi Sai Ram Ki

Aarathi Uttaro Sathya Sai Ram Ki