Natarajah Natarajah Natana Sagara Raja

Natarajah Natarajah Natana Sagara Raja

Shiva Raja Shiva Raja Natana Sagara Raja

Shiva Shiva Namao Hara Hara Namao

Shankara Shiva Nataraja

(Hara)Nama Parvathi Patha Hara Hara

(Om)Hara Hara Hara Hara MahadevaHari Om Hari Om Hari Om Hari Om Hari Om Hari Om Hari Om Hari OmAudio Files

Version 1 By: Janani Kuperan
Version 2 By: Varu