Shiva Shiva Hara Hara Bhola Maheshwara Shambho Shankara

Shiva Shiva Hara Hara Bhola Maheshwara Shambho Shankara

Ganga Jataadhara Gauri Manohara Shambho Shankara

Shiva Shiva Hara Hara Bhola Maheshwara Shambho Shankara

Vyaaghrambharadhara Chandrakalaadhara Shambho Shankara

Haalaahaladhara Shaila Gireshwara Shambho Shankara

Ganga Jataadhara Gauri Manohara Shambho ShankaraAudio Files

Version 1 By: DSStarStudios
Version 2 By: Menaga