Shirdi Pureeshwara Sai Bhajo Parthi Pureeshwara Sai

Shirdi Pureeshwara Sai Bhajo Parthi Pureeshwara Sai

Bhaktha Jana Priya Sai Raksha Parayana Sri Sathya Sai

Madhura Natha Sai Gopala

Ayodhya Vasi Sai Rama

Vaikunta Vasi Sai Narayana

Himagiri Shankara Sai