Shirdi Sai Shankara Parthi Vihari Shankara

Shirdi Sai Shankara Parthi Vihari Shankara

Shankara Abayankara Bhava Bhaya Hari Shankara

Shirdi Sai Shankara Parthi Vihari Shankara

Param Athma Shiva Shankara Paavana Purusha Shankara

Sathya Swaroopa Shankara Sathya Sai Shankara