Tum Ho Vignha Vinasha Ganesha

Tum Ho Vignha Vinasha Ganesha x3

Parvati Nandana Pahi Gajanana

Pranava Swaroopa Parti Pureesha

Sai Ganesha Vignha Vinasha

Audio Files

Version 1 By: DSStarStudios