Sarva Dharma Priya Deva

Sarva Dharma Priya Deva

Sathya Sai Deva

Allah Eshu Buddha Aur Nanak

Zorashtra Mahaveer Tum Ho

Ram Hi Tum Ho Krishna Bhi Tum Ho

Vishwa Roopa Tum Ho

Audio Files

Version 1 By: Janani Kuperan