Swamiye Sharanam Sharanam Ayyappa

Swamiye Sharanam Sharanam Ayyappa

Saiesha Sharanam Sharanam Ayyappa

Sabari Giri Vasa Dharma Shakhsha

Parthi Puri Vasa Dharma Rakshaka

Mohini Bala Pamba Vasa

Eshwari Bala Chitravathi Vasa

Bhaktha Samrakshaka Kali Avathara

Swamiye Sharanam Sharanam Ayyappa