Sabari Giri Vasa Parama Dayala

Sabari Giri Vasa Parama Dayala

Swamiye Sharanam Sharanam Ponayyapa

Hari Hara Sudhane Sri Manikanta

Hari Hara Puthra Ashritha Mithra Ambuja Naethra Sharanam Sharanam

Panchadri Vasa Sri Bhootha Natha

Sabari Giresha Sharanam Sharanam

Ayya Sharanam Appa Sharanam Sri Ayyappa Sharanam Sharanam Sharanam