Singara Vel Muruga Vel Vel Jai Jai Maal Maruga Vel Vel

Singara Vel Muruga Vel Vel Jai Jai Maal Maruga Vel Vel

Saravana Bhava Guha Gurupara Shanmuga Om Shiva Gurunatha Vel Vel

Palani Giresha Parthi Puresha Bhaktha Hrudaya Vasa Vel Vel

Sri Sakthi Thanaya Sri Skanda Raja Sri Sai Murugesha Vel Vel