Saravana Shiva Kumara

Saravana Shiva Kumara

Shanmuga Natha Jai Jai Shanmuga Natha

Subrahmanya Karthikeya Vadi Vela

Shanmuga Natha Jai Jai Shanmuga Natha

Om Sharanam Sharanam Shanmuga Natha

Audio Files

Version 1 By: Sangeetha